ИГРАЛНИ УСЛОВИЯ И ПРАВИЛА ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ И ПРОВЕЖДАНЕ НА ИГРА "ТОТО 2 - 6 от 49"
РАЗДЕЛ ІІІ
„ВТОРИ ТОТО ШАНС”
Чл. 22. В производната игра "Втори тото шанс" /наричана по-долу само "Втор за всеки тираж, измежду издадените за участие в Играта "Тото 2 - 6 от 49" квитанции, чрез жребий, се изтеглят печеливши, които се премират с предметни и парични печалби.
Чл. 23. (1) Броят на тегленията в играта "Втори тото шанс" и тяхната периодичност, броят на печелившите квитанции и тяхното премиране, се определят с решение на управителния орган на Организатора, в съответствие с устройствения му правилник, и се отразяват в Приложение № 1, чието приемане, изменение или допълнение се утвърждават от Държавната комисия по хазарта.
(2) Наградният фонд за „Втори тото шанс“ се формира като част от наградния фонд на Играта, формиран от приетите за нея залози по наземен път и чрез интернет.
Чл. 24. (1) Провеждането на жребия за разпределяне на предметните и парични печалби се извършва по време на тегленето на съответния тираж за Играта.
(2)  Определянето и изплащането на печалби/предаването на предметни награди в "Втори тото шанс" се извършва по реда, определен в Глава 5.
(3)  Всеки приносител на квитанция, премирана с предметна награда, се съгласява неговото име, снимки и клипове, съдържащи лика му и отразяващи получаването на наградата, да бъдат публикувани и съобщавани в средства за масова информация, в това число и на Интернет сайта на Организатора.
(4)  Всеки приносител на квитанция, премирана с предметна награда, се съгласява да бъде сниман, записван и да участва в публични прояви на Организатора, без за това да получава допълнително възнаграждение.
(5)  Публична проява по смисъла на предходната алинея означава подготовката, осъществяването и излъчването/публикуването на репортаж или интервю в средства за масово осведомяване /радио, телевизия, преса, интернет/, както и участие във видео клипове и/или видео анонси, собственост и/или инициирани от Организатора.
Чл. 25. При абонаментно участие в Играта, издадените квитанции, участват в "Втори тото шанс" за всички тиражи, за които е направен абонамента.

ВТОРИ ТОТО ШАНС - ТИРАЖИ

Правила за организиране и провеждане на „ТОТО 2 - 6 от 49”
Приложение №1  към Правила за организиране и провеждане на игра "Тото 2 - 6 от 49"

Втори тото шанс