ИГРАЛНИ УСЛОВИЯ И ПРАВИЛА ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ И ПРОВЕЖДАНЕ НА ИГРА "ТОТО 2 - 6 от 49"
ГЛАВА ПЕТА
ОПРЕДЕЛЯНЕ И ИЗПЛАЩАНЕ НА ПЕЧАЛБИТЕ
Чл. 35. (1) Наградният фонд за Играта „Тото 2 - 6 от 42” не може да възлиза на по-малко от 50 % от залозите за участие в тази игра, приети по наземен път и чрез интернет, като конкретният размер се посочва в Приложение № 1.
(2) Преди извършване на разпределението на наградния фонд по тегления и печеливши групи в Играта, сумата за съответния тираж, се намалява със стойността на предметните и парични печалби по чл. 22.
(3) Наградният фонд на играта „Тото джокер“ не може да възлиза на по- малко от 50% от залозите за участие в тази игра, приети по наземен път и чрез интернет, като конкретният размер се посочва в Приложение № 1.
Чл. 36. (1) Броят и периодичността на тиражите, броят на тегленията в тях, броят на печелившите групи и тяхното формиране, разпределението на наградният фонд за всяко теглене между печелившите групи формирани в него, размерът на залог за една комбинация за    всяко    едно от тегленията, се определят с решение на управителния    орган    на
Организатора, в съответствие с устройствения му правилник, и се отразяват в приложение Приложение №1, чието приемане, изменение или допълнение се утвърждават от Държавната комисия по хазарта.
(2) Печалбите се определят, изчисляват и изплащат само и единствено въз основа на информацията, която се съхранява в Централната компютърна система.
Чл. 37. (1) Сумата за печалби във всяка група на играта „Тото 2 - 6 от 49” и „Тото джокер“ се разпределя по равно между печелившите комбинации в групата, за които е направен залог по наземен път и чрез интернет.
(2) При разпределението на печалбите между печелившите комбинации в една група, се извършва окръгляване, както следва: т. 1. печалби с размер до 1 лев - на една стотинка; т. 2. печалби в размер над 1 лев - на 10 стотинки;
Чл. 38. Когато размерът на отделната печалба от по-ниска печеливша група е по-голям от този на по-високата група, сумите за печалби на двете групи, както и на групите между тях се събират и се разпределят по равно между печелившите от тези групи.
Чл. 39. (1) Изплащането на печалбите/ предаването на предметните награди от Играта,
"Тото Джокер" и "Втори тото шанс" започва в деня, следващ този на провеждане на тиража, в който са определени, и приключва в срок от 45 дни от тази дата.
(2)  С изтичането на срока по ал.1 правата на участниците се погасяват. С печалбите, които не са потърсени в този срок, се постъпва по ред, определен от устройствения правилник на Организатора.
Организаторът определя дата и час за изплащане на парична печалба на стойност над 10 000 лева или за предаване на предметна награда, когато същата е потърсена в срока по ал. 1. За определените дата и час при поискване от физическото лице, приносител на квитанция, материализираща печалба, се издава документ от Организатора и му се предава.
Чл. 40. (1) Печалбите от тиражите на Играта, "Тото Джокер" и "Втори тото шанс" се изплащат както следва:
т. 1 печалби в размер до 200 (двеста) лева включително - във всеки един от пунктовете за приемане на залози на Организатора, в който е инсталирано терминално устройство; т. 2 печалби в размер до 10 000 (десет хиляди) лева включително - във всяка една от десетте районни дирекции на Организатора;
т. 3 печалби с размер над 10 000 (десет хиляди) лева - в Централната дирекция на Организатора.
(2)  Парични печалби в размер между 200 (двеста) и 1 000 (хиляда) лева по искане на участник могат да се изплащат и в посочена от Организатора на играта банка, след представяне на Пскова форма за банково изплащане, в срока по чл. 39, ал.1. Исковата форма за банково изплащане се издава във всеки един от пунктовете за приемане на залози на Организатора, в който е инсталирано терминално устройство.
(3)  Предметните награди от "Втори тото шанс" се предават от Централна дирекция на Организатора, на място определено от него.
(4)  За целите на този член размерът на печалбите се определя от сбора на всички отделни печалби, материализирани в една квитанция.
(5)     Всеки приносител на квитанция, материализираща печалба, предоставя доброволно на Организатора необходимите за получаване на печалбата лични данни, и се съгласява тези данни да се съхраняват и обработват, съгласно разпоредбите на Закона за защита на личните данни.
Чл. 41. (1) В брой могат да се изплащат само печалби, чиято стойност е до размера, посочен в чл. 47, ал. 2 от Закона за хазарта.
(2) Когато размерът на печалбата е по-голям от посочения    в чл. 47, ал.2 от Закона за хазарта, изплащането се извършва по банков път.
Чл. 42. (1) Информация за всяка печалба се съхранява в Централната компютърна система на Организатора, в нормативно установените сроковете.
(2) Ако за дадена печалба в Централната компютърна система е регистрирано, че е изплатена и физическо лице представи квитанция, материализираща печалба, то регистрираната като изплатена печалба не се изплаща.
Чл. 43. (1) Печалба се изплаща при условия и по ред определени от Организатора на физическото лице - приносител на квитанция, материализираща печалба, издадена от Организатора по реда на чл. 9, в случай че има совпадение на информацията, записана на нея и информацията за залога, съхранени в Централната компютърна система.
(2)  Когато има различие между информацията, записана на квитанцията, материализираща печалба и информацията за залога, съхранена в Централната компютърна система, то печалба не се дължи и не се изплаща.
(3)  Когато:
т. 1. липсва и/ или е изгубена квитанция, материализираща печалба, или т. 2. представена е неистинска и/или подправена квитанция, материализиращ печалба, или т. 3. представена е напълно или частично е повредена квитанция, в резултат на което е невъзможно да се разпознае прогнозираното в Централната компютърна система, печалба не се дължи и не се изплаща, нито се възстановяват суми за направени залози.
Чл. 44. (1) Организатора не носи отговорност спрямо участник в играта и/или физическо лице, претендиращо да е приносител на квитанция, материализиращ печалба, за претърпени загуби и/или пропуснати ползи в следствие на изгубване, отнемане, напълно или частично повреждане, в това число и подправяне на квитанцията, издадена от Организатора и във всички останали случаи когато е невъзможно разпознаване и/или възстановяване на прогнозираното.
(2) В случай, че има основателно предположение, че по незаконосъобразен начин е осъществена дейност, имаща за цел да предопредели изхода от дадено теглене или в случай че има съмнение за достоверността на проведено теглене, Организаторът си запазва правото да преустанови изплащането на печалби.

Печалби ТОТО 6 от 42       Печалби ТОТО 5 от 35       Печалби ТОТО 6 от 49

Печалби Втори ТОТО Шанс       Печалби ТОТО Джокер       Джакпоти ТОТО 2
Правила за организиране и провеждане на „ТОТО 2 - 6 от 49”
Изплащане на печалбите
Приложение №1  към Правила за организиране и провеждане на игра "Тото 2 - 6 от 49"