ИГРАЛНИ УСЛОВИЯ И ПРАВИЛА ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ И ПРОВЕЖДАНЕ НА ИГРА "ТОТО 2 - 6 от 49"
ГЛАВА ПЕТА
ОПРЕДЕЛЯНЕ И ИЗПЛАЩАНЕ НА ПЕЧАЛБИТЕ
Чл. 35. (1) Наградният фонд за Играта "Тото 2 -6 от 42" не може да възлиза на по-малко от 50 % от залозите за участие в тази игра, приети по наземен път и онлайн, като конкретният размер се посочва в Приложение № 1.
    (2) Преди извършване на разпределението на наградния фонд по тегления и печеливши групи в Играта "Тото 2 - 6 от 49", сумата за съответния тираж, се намалява със стойността на предметните и парични печалби по чл. 22.
    (3) Наградният фонд на играта "Тото джокер" не може да възлиза на по-малко от 50% от залозите за участие в тази игра, приети по наземен път и онлайн, като конкретният размер се посочва в Приложение № 1.
    Чл. 36. (1) Броят и периодичността на тиражите, броят на тегленията в тях, броят на печелившите групи и тяхното формиране, разпределението на наградният фонд за всяко теглене между печелившите групи формирани в него, размерът на залог за една комбинация за всяко едно от тегленията, се определят с решение на управителния орган на Организатора, в съответствие с устройствения му правилник, и се отразяват в приложение Приложение №1, чието приемане, изменение или допълнение се утвърждават от Държавната комисия по хазарта.
    (2) Печалбите се определят, изчисляват и изплащат само и единствено въз основа на информацията, която се съхранява в Централната компютърна система.
Чл. 37. (1) Сумата за печалби във всяка група на играта "Тото 2 -6 от 49" и "Тото джокер" се разпределя по равно между печелившите комбинации в групата, за които е направен залог по наземен път и онлайн.
(2) При разпределението на печалбите между печелившите комбинации в една група, се
извършва окръгляване, както следва: т. 1. печалби с размер до 1 лев -на една стотинка; т. 2. печалби в размер над 1 лев -на 10 стотинки;
Чл. 38. (1) Всеки приносител на квитанция, премирана с предметна награда и/или парична печалба на стойност над 10 000 лева, се съгласява неговото име, снимки и клипове, съдържащи лика му и отразяващи получаването на наградата, да бъдат публикувани и съобщавани в средства за масова информация, в това число и на Интернет сайта на Организатора.
    (2) Всеки приносител на квитанция, премирана с предметна награда и/или парична печалба на стойност над 10 000 лева, се съгласява да бъде сниман, записван и да участва в публични прояви на Организатора, без за това да получава допълнително възнаграждение.
    (3) Публична проява по смисъла на предходната алинея означава подготовката, осъществяването и излъчването/публикуването на репортаж или интервю в средства за масово осведомяване /радио, телевизия, преса, интернет/, както и участие във видео клипове и/или видео анонси и/или телевизионни/радио продукция, собственост и/или инициирани от Организатора.
Чл. 39. (1) Обработка на документи за изплащане на печалби и изплащането на печалбите/ предаването на предметните награди от Играта "Тото 2 - 6 от 49", "Тото Джокер" и "Втори тото шанс", започва в деня, следващ този на провеждане на тиража, в който са определени и приключва в срок от 45 дни от тази дата, с изключение на посоченото в алинея 2.
(2) Обработка на документи за изплащане на печалба "Джакпот" от Играта "Тото 2
- 6 от 49" и "Тото Джокер", започва в деня, следващ този на провеждане на тиража, в който е определен и приключва в срок от 45 дни от тази дата. Печалба "Джакпот" се изплаща както следва:
т. 1. сума в размер на до 500 000 лева, се изплаща в срок от 45 дни от деня, следващ този на провеждане на тиража, в който е определена печалбата, по реда на чл. 40, ал. 4;
т. 2. сума в размер разликата между определената печалба "Джакпот" и платената сума по т. 1, се изплаща на равни месечни вноски, за период не по-дълъг от седем календарни години, считано от месеца следващ този на изплащане на сумата по т. 1. Една месечна вноска е в размер на не по-малко от 30 000 лева, с изключение на последната дължима месечна вноска, представляваща остатък за изплащане.
т. 3. в случай, че печалба "Джакпот" подлежи на разпределяне между двама и повече печеливши, то посоченият ред и суми за изплащането й в т. 1 и т. 2 се прилагат поделени по равно на броя на печелившите. /Например при печалба "Джакпот" в размер на 2 020 000 лева, спечелена от двама печеливши, то всеки от тях ще получи по 1 010 000 лева, както следва: -първоначална сума по т. 1 в размер на 250 000 лева; -50 месечни вноски по т. 2 /за период от 4 години и 2 месеца/ в размер на 15 000 лева; -последна месечна вноска по т. 2 в размер на 10 000 лева/.
т. 4. всеки приносител на квитанция, материализираща печалба "Джакпот", получава от Организатора Удостоверение за печалба, в което се посочва точният размер на печалбата, идентифициращи лични данни на приносителя, в т.ч. и банкова сметка, реда и размера на изплащане на печалбата, определени съобразно правилата по-горе.
    (3) С изтичането на 45-дневния срок за обработка на документи, посочен в ал. 1 и ал. 2, правата на участниците се погасяват. С печалбите, които не са потърсени в този срок, се постъпва по ред, определен от устройствения правилник на Организатора.
    Чл. 40. (1) Обработка на документи и изплащането на печалби от тиражите на Играта "Тото 2 - 6 от 49" и "Тото Джокер" в размер до 200 (двеста) лева включително, се извършва в брой във всеки един от пунктовете за приемане на залози на Организатора, в който е инсталирано терминално устройство, в срока по чл. 39, ал. 1.
    (2) Обработка на документи за изплащане на печалби и изплащането на печалби от тиражите на Играта "Тото 2 - 6 от 49" и "Тото Джокер" в размер над 200.01 (двеста лева и една стотинка) лева, се извършва по реда и условията, посочени в ал. 3 и ал. 4 на настоящия член.
    (3) Чрез Искова форма за банково изплащане се изплащат печалби в размер от 200, 01 (двеста лева и една стотинка) лева до 10 000 (десет хиляди) лева включително. Исковата форма за банково изплащане се издава във всеки един от пунктовете за приемане на залози на Организатора, в който е инсталирано терминално устройство и се изплаща в срока по чл. 39, ал.1 от банка, посочена от Организатора. Физическото лице, приносител на квитанция, материализираща печалба, предава оригинала на тази квитанция срещу предоставената му Искова форма за банково изплащане.
    (4) Чрез Банков превод се изплащат всички печалби в размер над 10 000.01 (десет хиляди лева и една стотинка). Банковият превод се извършва по писмено посочена банкова сметка с титуляр -физическото лице, приносител на квитанцията, материализираща печалба и след обработка на необходимите документи. Обработката на документи за изплащане на печалби чрез Банков превод се извършва в срока по чл. 39, ал. 1, в сградата на Организатора, находяща се в гр. София, ул. "Хайдушко изворче" № 28, в дните четвъртък и неделя , в интервала от 14.00 часа до 17.00 часа. Изплащането на печалбите се извършва до края на първия работен ден, следващ изтичането на срока по чл. 39, ал.1.
(5) Обработването на документи и изплащането на парични печалби от "Втори тото шанс" се извършва в срока по чл. 39, ал. 1, от понеделник до петък, в интервала от 9.00 часа до
16.30 часа, във всеки от посочените по-долу административни офиси на Организатора:        
1     Благоевград     пл. "Македония" №2
2     Бургас     ул. "Калофер" №10
3     Варна     бул. "Мария Луиза" 30
4     Велико Търново     ул."Баба Мота" №13
5     Монтана     ул. "Хан Аспарух " № 8
6     Плевен     ул. "Димитър Константинов" №23А
7     Пловдив     ул. "Абаджийска"№ 25
8     Русе     бул. "Цар Освободител" № 123, тото-пункт
9     София     ул. "Хайдушко изворче" № 28
10     Стара Загора     ул. "Армейска" № 5а
    (6) Обработването на документи за предаване на предметните награди от "Втори тото шанс" се извършва в срока по чл. 39, ал. 1, в сградата на Организатора, находяща се в гр. София, ул. "Хайдушко изворче" № 28, от понеделник до петък, в интервала от 9.00 часа до 16.30 часа. Организаторът определя място, дата и час за предаване на предметната награда, когато същата е потърсена в срока по чл. 39, ал. 1. За определените дата и час при поискване от участника, се издава документ от Организатора и му се предава.
    (7) За целите на този член размерът на печалбите се определя от сбора на всички отделни печалби, материализирани в една квитанция.
    (8) Всеки приносител на квитанция, материализираща печалба, предоставя доброволно на Организатора необходимите за получаване на печалбата лични данни, и се съгласява тези данни да се съхраняват и обработват, съгласно разпоредбите на Закона за защита на личните данни.
Чл. 41. Печалбите от тиражите на Играта, "Тото Джокер" и "Втори тото шанс" се изплащат в брой и по банков път, при спазване на изискванията, посочен в чл. 47, ал. 2 от Закона за хазарта.
Чл. 42. (1) Информация за всяка печалба се съхранява в Централната компютърна система на Организатора.
    (2) Ако за дадена печалба в Централната компютърна система е регистрирано, че е изплатена и физическо лице представи квитанция, материализираща печалба, то регистрираната като изплатена печалба не се изплаща.
    (3) Ако за дадена печалба в Централната компютърна система е регистрирано, че е издадена Искова форма за банково плащане и физическо лице представи квитанция, материализираща същата печалба, то регистрираната печалба не се изплаща въз основа на представената квитанция.
    (4) Ако за дадена печалба изплатена по реда на чл. 40, ал. 3 е регистрирано, че е изплатена въз основа на Искова форма за банково плащане и физическо лице представи Искова форма за банково плащане, материализираща същата печалба, то регистрираната печалба не се изплаща.
    Чл. 43. (1) Печалба се обработва и изплаща при условия и по ред определени от Организатора на физическото лице -приносител на квитанция, материализираща печалба, издадена от Организатора по реда на чл. 9 или на приносител на Искова форма за банково изплащане, в случай че има съвпадение на информацията, записана на нея и информацията за залога, съхранени в Централната компютърна система.
    (2) Когато има различие между информацията, записана на квитанцията, материализираща печалба или на Искова форма за банково изплащане и информацията за залога, съхранена в Централната компютърна система, то печалба не се дължи и не се изплаща.
(3) Когато: т. 1. липсва и/ или е изгубена квитанция, материализираща печалба, или т. 2. е изгубена Искова форма за банково изплащане; или т. 3. представена е неистинска и/или подправена квитанция, материализиращ печалба или
Искова форма за банково изплащане, или
т. 3. представена е напълно или частично е повредена квитанция или Искова форма за банково изплащане, в резултат на което е невъзможно да се разпознае прогнозираното в Централната компютърна система,
печалба не се дължи и не се изплаща, нито се възстановяват суми за направени залози.
Чл. 44. (1) Организаторът не носи отговорност спрямо участник в играта и/или физическо лице, претендиращо да е приносител на квитанция, материализиращ печалба или на Искова форма за банково изплащане, за претърпени загуби и/или пропуснати ползи в следствие на изгубване, отнемане, напълно или частично повреждане, в това число и подправяне на квитанцията, издадена от Организатора и във всички останали случаи когато е невъзможно разпознаване и/или възстановяване на прогнозираното.
(2) В случай, че има основателно предположение, че по незаконосъобразен начин е осъществена дейност, имаща за цел да предопредели изхода от дадено теглене или в случай че има съмнение за достоверността на проведено теглене, Организаторът си запазва правото да преустанови изплащането на печалби. Сумата на преустановената за изплащане печалба се отнася с решение на Управителния съвет на Организатора към следващ тираж/и на играта за формиране на награден фонд.

Печалби ТОТО 6 от 42       Печалби ТОТО 5 от 35       Печалби ТОТО 6 от 49

Печалби Втори ТОТО Шанс       Печалби ТОТО Джокер       Джакпоти ТОТО 2
Правила за организиране и провеждане на „ТОТО 2 - 6 от 49”
Изплащане на печалбите
Приложение №1  към Правила за организиране и провеждане на игра "Тото 2 - 6 от 49"

Сайта използва технологии включващи "бисквитки". Научете повече. Разбрах! Затвори